Direktdemokraterna – Organisation2022-05-08T13:23:54+02:00

Organisation

Talespersoner

Från och med 2021-01-22 (beslut)

Jesper Ek
Jesper Ek
Thomas Larsson
Thomas Larsson
Christer Wessberg
Christer Wessberg

Styrelsen

För mandatperioden 2022-01-01 – 2022-06-30 (beslut)

Thomas Larsson
Thomas Larsson
Lennie Niit
Lennie Niit
Jesper Ek
Jesper Ek
Anders Lönnfält
Anders LönnfältKassör

Förtroendeuppdrag

Thomas Larsson

E-post: thomas.larsson@direktdemokraterna.se

Beskrivning:

Uppdragsbeskrivning

Ansvarar för partiets officiella kommunikation via e-post, SMS, brev, fax och telefon, från allmänhet, medlemmar och media. De är 2 till antalet och samtliga har samma befogenheter att svara och även kunna läsa all inkommande och skriftlig utgående korrespondens, från och till övriga kontaktpersoner.

Kontaktpersonerna förväntas inte besitta all kunskap och kompetens inom partiet utan bör när så är lämpligt vidarebefordra frågor och information till den instans i partiet som kan hantera ärendet bäst.

Kontaktpersonerna ska som en viktig del av partiets framtoning, förmedla en korrekt och rättvisande information om partiets verksamhet, syften, mål, beslut m.m., enligt beslut från medlemmar, arbetsgrupper och styrelse. Kontaktpersonerna utses genom ett kontinuerligt personval där de 3 som ligger högst upp på listan, om de accepterat uppdraget, automatiskt tillsätts. Mandatperioden är 1 månad, varefter en ny tillsättning utifrån omröstningen sker på samma sätt.

Beslut:
http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=158341
http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=152573

Carl Hashmi

E-post: carl.hashmi@direktdemokraterna.se

Lennie Niit

E-post: lennie.niit@direktdemokraterna.se

Jan Isefalk

E-post: jan.isefalk@direktdemokraterna.se

Gemensam E-post: medlem@direktdemokraterna.se

Beskrivning:

3 st. Medlemsansvarige väljs genom kontinuerligt personval. De omsätts i början av varje kvartal, maximalt en kan bytas ut per tillfälle.

Tillträde: Överlämning från avgående till tillträdande förtroendevald ska ske inom 14 dagar. Styrelsen ansvarar för att den nye Medlemsansvarige skriver under Sekretessförsäkran innan tillträdet. Samtliga Medlemsansvariga måste underteckna sekretessförsäkran att följa GDPR. Sekretessförsäkran ska utfärdas och arkiveras av Styrelsen. Om en Medlemsansvarig vill lämna befattningen tillfrågas (av Medlemsansvariga) nästa person på listan i det kontinuerliga valet.

Uppgifter:

Bidra till ett positivt klimat inom partiet samt hjälpa och stötta såväl medlemmar som förtroendevalda.
Ta emot nya medlemmar.
Föra in nya medlemmar i medlemsregistret.
Skicka ut Välkomstpost (elektronisk och/eller fysisk) till nya medlemmar, samt inloggningsuppgifter till Medlemsforumet/GOV.
Utse nya länskontaktpersoner där det saknas, om inte länsmedlemmarna själva utser någon.
Utse nya kommunkontaktpersoner, där det saknas, om inte kommunmedlemmarna själva utser någon, och om inte heller länskontaktpersonen utser någon.
Ordningen är 1) kommunmedlemmar 2) länskontaktperson 3) medlemsansvariga.
Meddela resp kommun- och länskontaktperson om nya medlemmar och om gamla medlemmar lämnat partiet. Uppgifterna ska innehålla namn, adress, telefonnummer och e-postadress. I övrigt får inga personuppgifter lämnas ut utanför gruppen Medlemsansvariga.
Verkställa avregistrering av medlemmar som uteslutits eller lämnat partiet på eget initiativ. (Omfattar utöver borttagning ur medlemsregister och röstlängd även att informera administratörer för alla interna medlemsforum, inklusive på sociala medier, om att medlemskapet upphört och att medlemmens inloggningskonton ska raderas).
Skicka påminnelse till samtliga medlemmar om betalning av årsavgiften och dess storlek. Senaste betalningsdatum ska anges, samt att medlemskapet kommer att upphör om betalning uteblir. Medlemskap sätts vilande om betalning inte inkommit senast på förfallodatum. Avregistreringen ska följa GDPR. Verkställandet ska ske inom 14 dagar efter medlems begäran. Medlemsavgiften gäller i ett år från första betalning och förnyas sedan med samma datum oavsett när betalning sker. Medlem kan själv ändra betalningsperiod från sitt konto. Vid utebliven betalning skickas påminnelser med jämna intervaller i ytterligare 24 månader innan kontot samt tillhörande uppgifter raderas.
Hantera anmälningar mot medlemmar där varning eller uteslutning yrkas. Kontakt med de berörda tas av Medlemsansvariga såväl muntligen som skriftligen för att kunna behandla ärendet så korrekt som möjligt. Vid behandlingen avläggs en skriftlig och muntlig rapport till styrelsen, där Medlemsansvariga lägger fram sitt beslut med argument. Därefter meddelas de berörda, som får 14 dagar på sig att begära omröstning på Medlemsmötet. Har inte begäran ankommit inom dessa 14 dagar, skriftligen eller per e-post, är Medlemsansvariga gemensamt ansvariga för att verkställa beslutet inom 14 dagar. Skulle en av de inblandade parterna i ett ärende gällande varning och/eller uteslutning vara en av Medlemsansvariga, får de inte hantera ärendet, utan det går då vidare till Styrelsen för behandling.

Organisation:

Medlemsansvariga organiserar själva arbetet inbördes och bör sträva efter konsensus bakom varje beslut. När de inte kan komma överens i någon fråga tillämpas majoritetsprincipen. Ett beslut som tagits av en enskild medlemsansvarig kan alltid överprövas av de två andra om de gemensamt kommer fram till ett annat beslut.
Medlemsansvariga kan delegera arbetsuppgifter till arbetsgrupp med relateras syftesbeskrivning och kan delge sådan arbetsgrupp kontaktuppgifter till medlemmar om det är nödvändigt för att utföra uppgiften, inom ramen för GDPR.
Alla beslut som tas av Medlemsansvariga skall protokollföras med datum, ansvarig samt motivering. Protokollföring sker på det sätt som Regelskötarna anvisat.
Medlemsmötet kan avsätta Medlemsansvarig som missköter sig genom omröstning på Medlemsmötet med omedelbar verkan.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=273644

Välkomstpaket:

Medlemsansvariga kan skicka ut fysiska medlemspaket till nya medlemmar och ta ut en frivillig extra medlemsavgift för att täcka merkostnaderna för detta. Välkomstpaketet kan innehålla informationsmaterial och marknadsföringsmaterial från Direktdemokraterna, samt boken Flytande demokrati av Anders Lönnfält och Joakim Sigvald.
De medlemsansvariga ansvarar för att sätta ihop och skicka ut välkomstpaketet samt administrera den extra medlemsavgiften. Detta förutsatt att bara material som nämnts ovan skickas ut samt att den extra medlemsavgiften inte överstiger 50 kronor och att utskicket inte innebär någon ekonomisk belastning för partiet.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=208497

Beslut:
http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=273644

Thimmy Bågfelt

E-post: thimmy.bagfelt@direktdemokraterna.se

Magnus Gustavsson

E-post: magnus.gustavsson@direktdemokraterna.se

Gemensam E-post: moderator@direktdemokraterna.se

Beskrivning:

DEBATT OCH SAMTALSREGLER i DD – forum och på möten
Reglerna är att undvika detta:
– inlägg som bryter mot svensk lag
– lögn eller förtal
– hot eller trakasserier
– svordomar eller obscena ord
– nonsensinlägg, eller inlägg som kraftigt avviker från ämnet
– personangrepp eller ärekränkande inlägg
– kommersiella budskap
– uppmaningar till brott
– obehörig publicering av upphovsrättskyddat material.
– länkar till sajter med ovanstående innehåll
– Ironi/sarkasm/raljans etc.
Uppgifter:

Beskrivning av moderatorrollen:

 • En moderator kan ta bort eller redigera inlägg som bryter mot reglerna.
 • När moderatorn raderar eller redigerar ett inlägg skriver moderatorn en kommentar i inlägget eller på lämplig plats i tråden med motivering till varför inlägget redigerades. Moderatorn meddelar även den som brutit mot reglerna att den gjort det.
 • Vid grova övertramp mot reglerna utfärdas en varning till medlemmen. Vad som är grova övertramp är det moderatorns roll att bedöma.
 • Efter tre varningar kan medlemmen bli aktuell för uteslutning. Huruvida en medlem utesluts eller ej beslutas genom medlemsomröstning i GOV. Det är moderatorns uppgift att lyfta uteslutningsärendet i GOV.
 • Ifall någon som brutit mot reglerna anser sig orättvist behandlad överklagar vederbörande beslutet i följande ordning:
   1. Moderatorgruppen
   2. Styrelsen
   3. Medlemmarna

  Anledningen till ovan ordning är att skydda medlemmens integritet så långt det är möjligt. Missbrukar en moderator sin roll kan denne fråntas sin roll. Samma ordning som ovan överklaganordning gäller ifall en moderator missbrukat sin roll.

Beslut:
http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=316073
http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=60007

Jesper Ek

E-post: jesper.ek@direktdemokraterna.se

Beskrivning:

Hålla information om partiets organisation uppdaterad och tillgänglig på partiets hemsida, vilket inkluderar:

– stadgar,
– reglemente,
– styrelse och förtroendeuppdrag, med uppdragsbeskrivningar samt vilka som innehar posterna
– länkar till beslut som underlag för informationen

Vetorätt mot beslut som strider mot gällande lagar, stadgar eller reglemente, i enlighet med generalitetsprincipen (beslut av lägre valör får inte strida mot bestämmelse av högre valör), samt mot stadgebeslut som strider mot gällande stadgar enligt sundhetsprincipen (Det får inte finnas motsägelser mellan gällande paragrafer i stadgarna).

Rätt att omformulera beslutade förändringar av reglemente och uppdragsbeskrivningar, utan att ändra innebörden i vad som beslutats, så att dessa blir så klara och tydliga som möjligt, inklusive att ta bort gamla delar av reglemente och uppdragsbeskrivningar som motsägs av nya beslut.

Regelskötaren väljs genom kontinuerligt personval med fri kandidering och ska vara 3 till antal. Omsättning av posten sker vid varje månadsskifte.

Beslut:
http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=385998
http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=143908

Jesper Ek

E-post: jesper.ek@direktdemokraterna.se

Beskrivning:

Tre stycken Valförrättare väljs genom kontinuerligt personval och omsätts vid varje nytt kvartal. Max en kan bytas ut per tillfälle (vid frivilligt avhopp ersätts avgående Valförrättaren med den nästa på tur enligt aktuell ställning i personvalet).

1) Hjälpa medlemmar att formulera förslag så att de följer reglementet
2) Skyldighet att skapa omröstningar från reglementsenliga förslag som är redo för omröstning, i samråd med förslagsställaren, och i enlighet med gällande reglemente
3) Efter avslutad tidsbegränsad omröstning, meddela omröstningsresultatet i diskussionstråden och låsa tråden.

1) Skapa omröstningar
2) Redigera omröstningar för förbättrad läsbarhet
3) Avbryta omröstningar som inte följer reglementet
4) Stänga kontinuerliga omröstningar som inte längre är gällande
5) Ta bort omröstningsalternativ som inte längre är gällande
6) Låsa trådar i forumdelen ”Omröstningar”

Förslag som behöver ventileras/utvecklas innan de är färdiga för omröstning kan läggas upp i forumdelen ”Nya förslag (ventilera/utveckla)”. Där bör Valförrättarna närvara regelbundet för rådgivning.

I samband med att Valförrättarna träder i tjänst avskaffas den fria förslagsrätten för alla medlemmar förutom Valförrättarna.

Förslag som innebär en förändring måste ha en utsedd ansvarig för utförandet, t.ex regelskötare, arbetsgrupp eller medlem. Detta för att beslut som fattats genom omröstning inte ska bli oavslutade. Vem som är ansvarig ska klargöras innan omröstningen startas. Det får inte finnas några frågetecken kring om ett förslag kommer att kunna genomföras efter omröstning. Om det krävs förarbete för att säkerställa att ett förslag kommer kunna genomföras så ska förarbetet göras innan omröstningen startas.
http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=401943

Beslut:
http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=273595
http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=226610